آډیو

❀❀ بیانونہ او درسونہ❀❀

شیخ امین الله الپشاوری حفظہ الله✿ 

تفسیر قرآن کریم 2011

 لفظی ترجمہ گنج پشاور

سیرت الانبیاء والصحابہ 

لفظی ترجمہ و مختصر تفسیر مع تلاوت شیخ  سعد الغامدی

مختصر ترجمہ و تشریح ریاض الصالحین (پدی کار روان دے ان شاء اللہ زر بہ تاسو تہ ملاو شی،)

✿✿✿✿ 

Designed & Developed By: Sher Salafi